Oferta educaţională


Activităţi din Curriculum Naţional

Activităţi comune:

* jocuri și activități liber alese

* activităţi pe domenii experiențiale

* activități de dezvoltare personală

Activităţi opţionale:

* Credinţa pe înţelesul celor mici

* Limba germană/limba engleză

* Călătorie printre culori

* Căsuța cu pilde și povești

Activități de tip club:

* Muzică și sport conform ofertei partenerilor educaționali

Activităţile extracurriculare:

* Săptămâna altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun”

* Participare la Sfânta Liturghie la sărbătorile împărătești de peste săptămână

* Participare la spectacole de teatru

* Vizite la muzee

* Vizite la Grădina Botanică şi la Grădina Zoologică

* Plimbări şi alte activităţi recreative în aer liber

* Organizarea de serbări cu diferite ocazii şi sărbători

* Organizare excursii şi tabere la mănăstiri

O lună pe an gradinița este închisă pentru igienizare

1. DESPRE NOI

Grădiniţa se înfiinţează în anul 2009 cu binecuvântarea ÎPS Nicolae, Mitropolitul Banatului şi a PS Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, sub patronajul Sfintei Mănăstiri Oaşa, judeţul Alba, ca o unitate de învăţământ cu specific creştin–ortodox. De asemenea, avem o strânsă colaborare în scopul educaţiei creştine cu Fundaţia Antimis, Parohia Ortodoxă Română Fabric Vest. Grădiniţa noastră doreşte să ofere copiilor un mediu neviciat de imoralitatea în creştere a societăţii noastre, dând posibilitatea încolţirii şi rodirii virtuţilor creştine şi implicit a unei vieţi morale armonioase. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea duhovnicească a copiilor, stabilirea unei relaţii fireşti între copii şi Biserică, astfel încât cei mici să se raporteze la lumea contemporană prin prisma valorilor creştin-ortodoxe.

2. CE NE PROPUNEM

Specificul grădiniţei noastre între alte grădiniţe private este dat de perspectiva generală a pedagogiei creştin-ortodoxe asupra educaţiei, precum şi de valorificarea tradiţiilor culturale româneşti în conţinuturile învăţământului. Considerăm că o educaţie de calitate nu poate face abstracţie de dimensiunile sufleteşti profunde. Grădiniţa se doreşte a fi prima instituţie de învăţămant preşcolar cu program prelungit din Timişoara ce îşi desfăşoara activitatea în lumina valorilor creştin-ortodoxe, după învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi după modelul parohial de comuniune: dragostea faţă de Dumnezeu, iubirea de aproapele, smerenia, ascultarea. Încercăm să formăm la copii un sistem de valori bazat pe principii spirituale, sociale şi individuale, să le cultivăm cele mai alese calităţi umane: să fie puternici, inteligenţi, curajoşi şi pricepuţi, să cunoască farmecul prieteniei adevărate. Acest specific se va materializa într-o susţinută activitate educaţională, care va însoţi firesc demersul instructiv, având ca scop formarea caracterelor copiilor.

Finalităţile educaţiei sunt cele stipulate în curriculumul national la vârste timpurii, şi anume:

* dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;

* dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi;

* încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;

* descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;

* sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

De asemenea, avem în vedere următoarele obiective:

* dezvoltarea culturală şi spirituală armonioasă a copiilor;

* cooperarea dintre grădiniţă, familie şi Biserică;

* cultivarea prieteniei faţă de colegi, în spiritul iubirii creştine, al înţelegerii diversităţii şi al discernerii între bine şi rău;

* dezvoltarea limbajului, a logicii, îndemânării şi imaginaţiei copiilor;

* cunoaşterea unei limbi străine în contexte reale de comunicare;

* identificarea potenţialului nativ şi a aptitudinilor artistice ale copiilor, încurajarea şi dezvoltarea lor.

3. CUI NE ADRESĂM

Familiilor creştine care doresc să ofere o educaţie ortodoxă copiilor. În funcţie de vârsta copiilor care solicită înscrierea în unitate, se va ţine cont de posibilitatea funcţionării conform ultimelor sugestii ale M.Ed.C, şi anume: antepreșcolari (2-3 ani), nivelul I (3-5 ani) şi nivelul II (5-7 ani).

4. PROGRAMUL DE STUDIU

Programul de studiu este un program prelungit (8.00-17.30), în care se respectă programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, completând-o cu activităţi educative cu specific creştin-ortodox. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării:

* continuităţii în interiorul aceluiaşi ciclu curricular;

* interdependenţei dintre disciplinele şcolare (clasele I-II) şi tipurile de activităţi de învăţare din învăţământul preşcolar;

* deschiderii spre module de instruire opţionale.

Toţi copiii grădiniţei noastre vor putea continua studiile în orice altă şcoală primară din sistemul educaţional existent. Programul nostru de studiu fiind flexibil, se va adapta tuturor solicitărilor şi modificărilor ulterioare.

Activităţile de bază / curriculum naţional

Sunt elaborate conform programelor Ministerului Educaţiei, cuprinzând activităţi pe domenii experienţiale:

A. DOMENIUL Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală– cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinerea sănătăţii si securităţii personale.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltare fizică:

* Dezvoltarea motricităţii grosiere

* Dezvoltarea motricităţii fine

* Dezvoltarea senzorio-motorie

Sănătate şi igienă personală:

* Promovarea sănătăţii şi nutriţiei

* Promovarea îngrijirii şi igienei personale

* Promovarea practicilor privind securitatea personală

B. DOMENIUL Dezvoltarea socio-emoţională

– vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltare socială:

* Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii

* Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată

* Acceptarea şi respectarea diversităţii

* Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale

Dezvoltare emoţională:

* Dezvoltarea conceptului de sine

* Dezvoltarea controlului emoţional

* Dezvoltarea expresivităţii emoţionale

C. DOMENIUL Dezvoltarea limbajului şi a comunicării – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:

* Dezvoltarea capacităţii de ascultare si înţelegere (comunicare receptivă)

* Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă)

Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii:

* Participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii

* Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă

* Conştientizarea mesajului vorbit/scris

* Însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj

D. DOMENIUL Dezvoltarea cognitivă – a fost definită în termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme

Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:

* Reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, forme geometrice, etc);

* Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, spaţiul, istoria)

E. DOMENIUL Capacităţi şi atitudini în învăţare – se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Dimensiuni ale domeniului:

Curiozitate şi interes

Iniţiativă

Persistenţă în activitate

Creativitate

Activităţile opţionale specifice grădiniţei „Troiţa”/ curriculum la decizia grădiniţei

Activităţile optionale sunt alese atât de specificul dat de religia ortodoxă care stă la baza înfinţării şi este specificată la punctul 2., de pregătirea cadrelor didactice, precum şi de solicitările părinţilor. Oferta educaţională va fi pusă la dispoziţia părinţilor care vor putea opta în funcţie de dorinţa copiilor pentru una sau două activităţi opţionale.

5. SERVICII

* Program prelungit (8-18.00), inclusiv în timpul vacanţelor şcolare, unitatea fiind închisă atunci când numărul copiilor scade sub 20% din totalul copiilor înscrişi;

* 3 mese pe zi, alimentaţie cu produse naturale specifice normelor de alimentaţie a preșcolarilor;

* serbarea zilelor de naştere;

* asistenţă medicală;

* asistenţă psihologică;

* asistenţă logopedică;

* şedinţe cu părinţii;

* întâlniri cu specialişti din diverse domenii, pe teme de interes privind creşterea şi educarea copilului.

6. PERSONALUL GRĂDINIȚEI

Personalul grădiniţei este format din:

* 10 cadre didactice califacte;

* profesori de specialitate;

* preot;

* psiholog;

* medic pediatru;

* asistentă medicală

* îngrijitoare;

* bucătar;

* administrator.

7. BAZA MATERIALĂ

Grădiniţa noastră dispune de condiţii optime:

* dotări adecvate: spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ; mobilier ergonomic, spaţii recreative amenajate;

* mijloace moderne de învăţământ: bibliotecă şcolară, calculatoare, soft-uri educaţionale, sisteme audio-video, materiale auxiliare necesare procesului educativ.

Date de contact

 • Telefon:

  +40 723 528 594
  +40 758 876 482

 • Email:

  contact@gradinitatroita.ro

 • Adresa:

  Bld. Liviu Rebreanu nr. 35 (sau intrarea de pe str. Eneas nr. 57), 300210,
  Timişoara, Timiş
  România