Regulamentul Grădiniţei Troiţa


ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GRĂDINIŢEI PP “TROIŢA” Grădiniţa se înfiinţează în anul 2009 cu binecuvântarea ÎPS Nicolae, Mitropolitul Banatului şi a PS Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, sub patronajul Sfintei Mănăstiri Oaşa, judeţul Alba, ca o unitate de învăţământ autorizată cu specific creştin–ortodox. Grădiniţa este prima instituţie de învăţămant preşcolar cu program prelungit din Timişoara ce îşi desfăşoară activitatea în lumina valorilor ortodoxe, după învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi după modelul parohial de comuniune: dragostea faţă de Dumnezeu, iubirea de aproapele, smerenia, ascultarea. Încercăm să formăm la copii un sistem de valori bazat pe principii spirituale, sociale şi individuale, să le cultivăm cele mai alese calităţi umane: inteligenţi, curajoşi şi pricepuţi. Acest specific se materializează într-o susţinută activitate educaţională care însoţeşte firesc demersul instructiv, având ca scop formarea caracterelor copiilor. Art. 1. (1) Grădiniţa PP “Troiţa” organizează cursuri de zi, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Grădiniţa PP “Troiţa” şcolarizează, în limita planului de şcolarizare, preşcolarii care au domiciliul în judeţul Timiş. Grupele de copii sunt constituite pe criterii de vârstă, în conformitate cu curriculum-ul la nivel naţional, fiecărui copil fiindu-i asigurată dezvoltarea armonioasă specifică ritmului propriu. Numărul de preşcolari din fiecare grupă este stabilit anual de către conducerea unităţii, fără a depăşi limitele impuse de lege. Minimul de copii care va fi acceptat se va comunica în funcţie de costurile/copil şi condiţiile de funcţionare în bune condiţii a unităţii. Art. 2 (1) Programul grădiniţei se desfăşoară între orele 8-17.30. Orice modificare a programului, în funcţie de solicitările părinţilor şi/sau ale celor din administrarea gradiniţei, va fi anunţată cu 3 zile înainte. Anunțurile vor fi făcute vinerea pentru săptămâna următoare (la avizier și prin e-mail). Punctualitatea este un aspect important al grădiniţei noastre. Părinţii vor aduce copiii în unitate în intervalul orar 8.00 - 9.00 şi îi vor lua în intervalul 12.30-13.15 respectiv 16.00 – 17.30. Pe perioada în care copiii participă la activități extracurriculare, grădinița este închisă. În afara acestor intervale grădiniţa va fi închisă, pentru a evita accesul persoanelor străine. Alte situaţii speciale vor fi aduse la cunoştinţă din timp persoanelor implicate, părintele având obligația de a anunța în scris acest lucru la avizierul destinat părinților. (2) Structura vacanțelor școlare specifică Grădiniței PP "Troița" este comunicată la prima ședință cu părinții, respectiv este afișată la avizierul grădiniței respectiv pe e-mail și vizează întregul an școlar. Vacanțele de Nașterea și Învierea Domnului sunt după cum urmează: 22 decembrie – 7 ianuarie, respectiv Joia și Vinerea Mare, a II-a și a III-a zi de Înviere. De asemenea, în luna august, grădinița este închisă pentru igienizare. La aceste zile de vacanță se adaugă zilele libere menționate în Codul Muncii în vigoare respectiv cele impuse de Ministerul Educației Naționale pe parcursul anului școlar. (3) Accesul părinților/tutorului sau al împuterniciţilor acestora în grădiniţă este permis în următoarele situaţii:  La predarea sau preluarea copiilor (la începutul şi la terminarea programului grădiniţei);  În perioada de acomodare a copiilor la grădiniţă, după un orar agreat cu educatoarele;  Consiliere / lectorate cu personalul grădiniţei;  Probleme de secretariat conform programului de audiențe și de lucru afișat;  Ateliere de lucru, expoziţii, lecţii deschise, ziua porților deschise;  Alte activităţi organizate. În afara acestor situaţii nu este permis accesul părinţilor în sălile de grupă. De asemenea, nu este permis accesul părinților/tutorului sau al împuterniciţilor acestora în sala de mese și toaleta copiilor (cu excepția zilelor de naștere sau a zilei porților deschise). Pe durata programului, cu excepţia activităţilor şi vizitelor organizate, preşcolarilor le este interzisă părăsirea unităţii. Orele de curs optional şi activităţile de tip club sau extraşcolare vor fi frecventate doar cu acordul scris al părinţilor. (4) Programul de masă al copiilor este următorul: 08.30 – 09.00 Micul dejun (grupa mijlocie și mare) 09.00 – 09.30 Micul dejun (grupa mică) 11.00 – 11.15 Gustare (fructe de sezon – toate grupele) 12.00 – 12.30 Prânzul (grupa mică) 12.30 – 13.00 Prânzul (grupa mijlocie și mare) 16.30 – 17.00 Gustare (la plecarea din grădiniță) Programul de masă pe perioada de vară este următorul: 08.30 – 09.00 Micul dejun (toate grupele) 11.00 – 11.15 Gustare (fructe de sezon – toate grupele) 12.30 – 13.00 Prânzul (toate grupele) 16.30 – 17.00 Gustare (la plecarea din grădiniță) (5) Limba de predare este limba română. INTEGRAREA COPIILOR ÎN CADRUL GRĂDINIŢEI TROIŢA Art. 3. (1) Înscrierea și reînscrierea preşcolarilor în instituţie se face ținând cont de procedura de înscriere și reînscriere emisă de Jnspectoratul Județean Timiș. (2) Numărul de preşcolari din fiecare grupă este stabilit anual de către conducerea Grădiniţei Troiţa, fără a depăşi limitele impuse de lege. Art. 4 Actele necesare înscrierii în Grădiniţa PP “Troiţa” sunt: 1. Fişa de înscriere 2. Copie după certificatul de naştere al copilului 3. Copie după CI a părinţilor 4. Fişa medicală 5. Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical: a. examen coproparazitologic (valabil 7 zile) b. exudat faringian (valabil 7 zile) 6. Aviz de intrare în colectivitate, eliberat de medicul pediatru (valabil 48 ore) 7. Contractul de şcolarizare 8. Taxa de şcolarizare aferentă lunii septembrie Art. 5 Preşcolarii pot fi preluaţi din instituţie de către părinţi sau de către persoanele împuternicite în scris de părinţi. Fiecare preşcolar trebuie să aibă la dosarul de înscriere: fişa de înscriere, contractul de şcolarizare unde sunt menţionate persoanele care au dreptul să preia preşcolarii la finele programului. Art. 6 Dacă persoana care vine să ia preşcolarul este necunoscută cadrului didactic, acesta trebuie să-i ceară să se legitimeze cu cartea de identitate şi să verifice dacă este pe lista persoanelor menţionate de părinţi. Dacă nu se află pe această listă, cadrul didactic contactează părinţii pentru clarificarea situaţiei. EVALUAREA Art. 7 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic conform prevederilor MEN (Ministerului Educaţiei Naționale). (2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de preşcolari. În aceste perioade se urmăreşte: a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; c) stimularea preşcolarilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor; d) stimularea pregătirii preşcolarilor capabili de performanţă. Art. 8 Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale preşcolarilor şi de specificul fiecărei activităţi. Acestea pot fi: a) lucrări scrise; b) activităţi practice; c) portofolii; d) alte instrumente stabilite de comisia metodică şi aprobate de director sau elaborate de MECTS ori de inspectoratul şcolar. Art. 9. (1) Taxa pentru şcolarizare se plăteşte anual sau în rate lunare, timp de maxim 11 luni, în cuantumul şi la data prevăzută în Contractul de şcolarizare. (2) Dacă intervin probleme financiare extraordinare (deces, accidente, boală etc.), se va sesiza în scris conducerea instituţiei, care va trebui să analizeze cazul şi să ofere răspuns în cel mult 30 zile calendaristice. DREPTURI ȘI OBLIGAȚIILE GRĂDINIȚEI Art.10 Grădinița are dreptul să aleagă meniul săptămânal în funcție de posturile rânduite de Biserica Ortodoxă Română (miercurea şi vinerea, iar în perioada posturilor de peste an: luni, miercuri şi vineri); Art.11 Obligațiile grădiniței (prin angajații, colaboratorii și voluntarii ei) sunt: a) să informeze părinții cu privire la evoluţia academică şi a caracterului preşcolarului; b) să însoţească copiii la Sfânta Liturghie, în zilele de sărbătoare de peste săptămână. c) să informeze părinții în cazul producerii unor evenimente nedorite care afectează sănătatea copiilor lor asupra cauzelor și împrejurărilor în care s-au produs aceste evenimente. d) să semnaleze imediat problemele legate de sănătatea copiilor (alergii, intoleranţe la alimente etc.) respectiv despre apariţia unei boli contagioase (diagnosticate de către un medic); e) să organizeze întâlnirile, şedinţele cu părinţii, consilierea lunară, activităţile gospodăreşti şi practice cu părinţii; f) să asigure supravegherea și securitatea copiilor în timpul programului grădiniței. g) să respecte principiul confidenţialităţii h) să nu utilizeze următoarele metode de disciplinare: • disciplinarea corporală, inclusiv cu diferite obiecte (lovirea, plesnirea, scuturarea, pişcarea sau alte măsuri care provoacă durerea fizică); • respingerea preşcolarului sau ameninţarea cu privarea de mâncare, odihnă, folosirea băii şi toaletei; • limbaj abuziv, profan, jignitor, înjositor, inclusiv ţipete; • orice formă de umilire publică sau privată; • orice formă de abuz emoţional, inclusiv respingerea, terorizarea, ignorarea, izolarea sau coruperea, mituirea preşcolarului; Orice cadru didactic care utilizează aceste metode va fi sancţionat. i) să aibă o ţinută decentă, care să reflecte standardele înalte ale instituţiei. Angajaţii trebuie să se îmbrace curat, îngrijit şi profesional; j) să înveţe preşcolarii să fie responsabili pentru ordinea, întreţinerea şi îngrijirea grupei, a întregii clădiri şi a curţii, a spaţiului de joacă. Înainte de plecarea din instituţie, fiecare cadru didactic trebuie să se asigure că a lăsat sala de grupă în ordine. (3) să facă toate eforturile necesare pentru crearea unui mediu plăcut, vesel, atractiv în sala de grupă (prin expunerea lucrărilor preşcolarilor, schimbarea aranjamentelor şi decorurilor în funcţie de anotimp sau sărbători, respectiv conţinuturile predate). (4) să manifeste grijă de materialele didactice din dotarea instituţiei, nu se vor lăsa la îndemâna preşcolarilor materialele didactice care sunt destinate exclusiv folosirii ca material ajutător în activităţi. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR Art.12 Drepturile părinţilor sunt următoarele: a) să se informeze cu privire la evoluţia academică şi a caracterului preşcolarului; b) să însoţească copiii şi personalul unităţii la Sfânta Liturghie, în zilele de sărbătoare de peste săptămână. c) să participe la activităţile extracurriculare şi extraşcolare; d) să solicite cadrului didactic organizarea aniversării zilei de naştere a copilului; e) să fie informați în cazul producerii unor evenimente nedorite care afectează sănătatea copiilor lor asupra cauzelor și împrejurărilor în care s-au produs aceste evenimente. Art.13 Obligaţiile părinţilor sunt următoarele: a) să verifice lucrările; b) să asigure participarea regulată şi punctualitatea preşcolarului la activităţile organizate de instituţie; c) să sprijine cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; d) să respecte persoana şi activitatea cadrului didactic precum şi a celorlalţi angajaţi şi colaboratori ai Instituţiei; e) să nu lezeze imaginea sau prestigiul unităţii; f) să respecte şi să se supună prevederilor regulamentelor unităţii; h) să depună la cabinetul medical adeverinţa medicală, la intrarea în colectivitate, , avizul epidemiologic şi buletinele pentru analizele cerute. Intrarea în colectivitate în semestrul II, este condiţionată de rezultatul negativ la exudatul faringian; i) să nu aducă copilul bolnav în unitate (prezentând simptome de gripă, diaree, bolile copilăriei, stări febrile); j) să prezinte la intrarea în colectivitate un aviz epidemiologic, în situaţia în care copiii care absentează, din motive medicale, mai mult de 3 zile consecutiv; k) să semnaleze imediat la cabinetul medical problemele legate de sănătatea copiilor (alergii, intoleranţe la alimente etc.) respectiv despre apariţia unei boli contagioase (diagnosticate de către un medic); l) să ridice copilul din unitate în situaţia în care la triajul epidemiologic sau pe parcursul zilei se constată apariţia unor simptome de boală la copil, (în acest timp copilul va fi izolat în cabinetul medical până la sosirea acestora). Cabinetul medical va anunţa din timp apariţia unor epidemii; m) în situaţia în care copilul urmează un tratament, părintele va înmâna asistentei medicale, medicamentele şi formularul corespunzător; n) să păstreze legătura permanent cu cadrul didactic responsabil de educarea copilului, în special în orele fixate în acest scop; o) să participe la întâlnirile, şedinţele cu părinţii, consilierea lunară, activităţile gospodăreşti şi practice cu părinţii organizate de instituţie. p) să verifice asimilarea cunoştinţelor preşcolarului prin consultarea rapoartelor de evaluare realizate de cadrul didactic; r) să anunţe dacă preşcolarul nu poate veni la grădiniţă sau dacă va fi preluat în timpul programului; s) să anunţe în scris directorul instituţiei în legătură cu intenţia de a transfera sau a scoate preşcolarul din instituţie, cu cel puţin 15 zile înainte; ş) să ajute preşcolarul să pregătească diverse materiale pentru activităţile de la clasă şi să susţină cadrul didactic şi preşcolarul în pregătirea serbărilor; t) să achite la timp obligaţiile asumate prin Contractul de şcolarizare. Comunicarea cu părinţii Art. 14 (1) Comunicarea între grădiniță și părinți și vice versa va fi realizată prin intermediul educatoarelor grupei; (2) Periodic, părinţii vor fi ţinuţi la curent cu ultimele noutăţi, respectiv despre proiectele în care sunt implicaţi preşcolarii; (2) Orice dispoziţie şi/sau hotărâre care trebuie transmisă părinţilor de către educatoare și se va face prin intermediul avizierului special amenajat, respectiv se va obţine acordul în scris pentru orice activitate desfăşurată în afara programului zilnic; (3) Asistenta medicală va anunța de îndată apariţia unor epidemii. În cazul unor incidente sau accidente, asistenta medicală și educatoarea grupei (din schimbul când a avut loc evenimentul) sunt persoanele care dau informații părinților cu privire la ce s-a întâmplat. (4) La avizierul grădiniţei, părinţii pot citi despre realizările copiilor, pot veni cu propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea actului educativ; (5) Consilierea părinţilor privind aspectele ce ţin de fiecare preşcolar în parte se face săptămânal; (6) Vor fi organizate şedinţe cu părinţii pe grupe. La aceste şedinţe li se vor aduce la cunoştinţă ultimele realizări şi noutăţi ale grupei, se vor analiza performanţele copiilor, precum şi unele proiecte de interes; (7) Consilierea lunară cu părinţii va fi realizată cu specialişti în domeniul respectiv. Art. 15. (1) După preluarea copiilor de către părinţi, acestuia îi revine sarcina de a lua atitudine faţă de comportamentul propriului copil; (2) Dacă apar diferite probleme sau conflicte între copii, nu se vor trage concluzii pripite şi nu se vor lua decizii imediate de către părinţi. Părinţii sunt rugaţi să nu intervină, această sarcină revenind personalului didactic. Se va contacta cadrul didactic pentru a se afla toate elementele situaţiei şi se va aplica soluţia potrivită. Orice conflict este rezolvabil cu înţelepciune, înţelegere şi dragoste faţă de aproapele. Comunicarea între părinți și personalul grădinței trebuie să se desfășoare, indiferent de situatie, pe un ton profesional, constructiv urmând procedurile și căile de comunicare din unitatea de învățământ în principal prin educatoare (este rugat să participe la consilierea săptămânală) și - în cazul unor accidente - prin personalul medical. În cazul unui conflict între părinte și cadru didactic vor fi ascultate punctele de vedere ale ambelor părți și se va încerca o mediere amiabilă. În situația în care părintele nu este mulțumit de modalitatea în care s-a soluționat problema acesta poate să facă o sesizare în scris adresată Consiliului de Administrație (vezi prezentul Regulament Art. 57 și 58), la care va primi un răspuns în scris în termen de 30 zile calendaristice; DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PREŞCOLARILOR Art.16 Drepturile preşcolarilor sunt următoarele: a) să beneficieze de educaţia oferită de instituţie, prin oferta educaţională, la alegerea părinţilor; b) să beneficieze de specificul creştin-ortodox al instituţiei: la începutul şi sfârşitul orelor, înainte de culcare, înainte şi după servirea mesei se rostesc rugăciuni specifice c) să beneficieze de asistenţă medical şi logopedică; d) să participe la activităţile gospodăreşti adecvate nivelului lor de vârstă; e) să participe la serbările grupei/unităţii; f) sa fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate la activităţile desfăşurate în instituţie şi în cadrul activităţilor extracurriculare; Art.17 Obligaţiile preşcolarilor sunt următoarele: a) să participe la activităţile desfăşurate de unitate; b) să respecte programul şcolar; c) să nu părăsească, în timpul programului, curtea unităţii decât însoţit de părinte şi cu acordul cadrului didactic; d) să aibă un comportamentul civilizat şi politicos. Sunt sancţionate comportamentele necuviincioase - verbale sau fizice. Măsurile sunt luate de cadrele didactice; e) să aibă o ţinută vestimentară adecvată mediului educaţional; f) să participe la menţinerea curăţeniei din unitate; g) să aibă grijă de patrimonial instituţiei. În cazul producerii unor pagube materiale, părinții preşcolarilor vinovaţi vor suporta repararea sau înlocuirea obiectului distrus; h) să nu aducă în instituţie alimente şi jucării, altele decât cele asigurate şi puse la dispoziţie de către grădiniţă. Art.18 (1) Preşcolarii pot beneficia de reduceri de taxe sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de persoane fizice sau juridice. (2) Copiii care au frați în unitățile școlare ale Asociației Prologos, beneficiază de reducere la taxa de școlarizare. (3) Preşcolarii personalului didactic şi nedidactic angajat sau voluntar beneficiază de reduceri şi/sau de gratuităţi privind taxa de şcolarizare. (4) Bursa preşcolarilor este condiţionată de comportament exemplar. Neîndeplinirea acestei condiţii conduce la pierderea dreptului la bursă. (5) Acordarea de reducere sau gratuitate la taxa de școlarizare se face în baza unei cereri realizată de părintele/tutorele copilului și ca urmare a deciziei Consiliului de Administraţie al unităţii. (6) În situația în care copilul nu a frecventat grădinița din motive excepționale, părintele/tutorele copilului poate solicita acordarea unei reduceri sau gratuitate la taxa de școlarizare pentru o perioadă determinată. REGULI PRIVIND PAZA ŞI PROTECŢIA ÎN VEDEREA CREŞTERII SIGURANŢEI Art.19 Paza şi protecţia persoanelor şi a bunurilor este asigurată continuu. Art.20 (1) Asigurarea sigurantei institutiei se face prin interfon si camera video. (2) Legitimarea tuturor persoanelor care intra in gradinita se realizează, astfel: Persoanele straine prezinta actul de identitate si sunt trecute in registrul de intrare in gradinita Persoanele care nu se pot legitima nu au acces in gradinita. Legitimarea persoanelor straine care intra in gradinita, se realizeaza de catre coordonatorul de relatii publice si in absenta acestuia de catre administrator sau personalul gradinitei. Accesul reprezentanţilor mass-media se face doar cu acordul şi în prezenţa directorului de unitate. (3) Copiii vor fi permanent supravegheați de un cadru didactic și în perioada rutinelor de către personalul auxiliar. (4) Cerșetorii și oamenii străzii nu vor fi primiți în incinta unității. (5) Afisarea programului de audiente si de lucru al secretariatului. (6) Parasirea gradinitei, in timpul orelor, se face pe baza biletului de invoire eliberat de director. (7) Orice fapte sau evenimente care contravin ROI, care pune in pericol securitatea copiilor, a personalului precum si a obiectelor si valorilor din gradinita vor fi aduse la cunostinta directorului sau a cadrului didactic serviciu pe gradinita; in lipsa acestora se anunta organele de ordine la numerele de telefon existente in gradinita, prin serviciul secretariat. (8) Pe baza atributiilor incluse in fisa postului, ingrijitoarea din tura de dimineata asigura, accesul copiilor in incinta gradinitei (8.00-9.00), iar ingrijitoarea din tura de dupa masa, asigura preluarea copiilor de catre parinti in intervalul 12.30-13.15 respectiv 16.00-17.30. In absenta acestor intervale, respective in situatiile cand copiii participa la activitati extracurriculare, poarta gradinitei este inchisa. (9) Conducerea gradinitei va aplica masurile disciplinare conform legislatiei in vigoare, in situatia in care vinovati de evenimentele ce au afectat siguranta in gradinita sunt elevii sau, angajatii gradinitei. (10) Conducerea gradinitei colaboreaza cu institutiile abilitate in asigurarea sigurantei bunurilor si persoanelor din gradinita. (11) Conducerea gradinitei, prin cadrele didactice, aduce la cunostinta copiilor si parintilor sanctiunile ce se aplica celor ce se fac vinovati de savarsirea de actiuni ce afecteaza siguranta persoanelor si a bunurilor din gradinita. DISPOZIŢII FINALE Art.21 Cererile sau reclamaţiile personalului din instituţie cât şi cererile sau reclamaţiile părinţilor se formulează în scris, adresate conducerii şi se înregistrează cu număr de ordine în registrul unităţii la momentul depunerii. Art.22 Conducerea instituţiei va răspunde în scris cererii sau reclamaţiei înregistrate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea şi înregistrarea ei. Art.23 Persoana care a formulat cererea sau reclamaţia va semna de luare la cunoştinţă a rezoluţiei emise de conducerea unităţii cu privire la cele solicitate sau semnalate.

Date de contact

 • Telefon:

  +40 256 228 784
  +40 758 876 482
  fax: +40 256 228 785

 • Email:

  contact@gradinitatroita.ro

 • Adresa:

  Bld. Liviu Rebreanu nr. 35 (sau intrarea de pe str. Eneas nr. 57), 300210,
  Timişoara, Timiş
  România